Монгол Улсын дотоод худалдааны салбарын 2016 оны танилцуулга

Монгол Улсын дотоод худалдааны салбарын 2016 оны танилцуулга

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улсын болон бүс нутгийн бусад улс орнуудын эдийн засаг нь сүүлийн жилүүдэд хурдацтай өсөж байгаатай холбоотойгоор мал аж ахуй, уул уурхай, барилгын болон худалдааны салбарт ихээхэн өөрчлөлтүүд бий болж байна. Худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүд нь өөрсдөө үйлдвэрлэл явуулахгүй боловч үйлдвэрлэгчээс бараа, материал худалдан авч, ямар нэг нэмэлт боловсруулалт хийлгүйгээр дахин худалддаг онцлогтой салбар юм. Худалдааны байгууллагууд ихэнхдээ бөөний болон жижиглэн худалдаа дагнах эсвэл холимог хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж байна.
# эдийн засаг# нийгэм