Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны II улирал

Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны II улирал

Гишүүнчлэл

?
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2017 оны 2 дугаар улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж орлого 1.0 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 61.7 (6.4%) мянган төгрөгөөр өслөө Өрхийн сарын дундаж орлогыг бүтцээр нь авч үзвэл, мөнгөн орлогын эзлэх хувь 2017 оны 2 дугаар улиралд өмнөх оны мөн үеэс 0.3 пунктээр буурч, бусдаас үнэгүй авсан хүнсний болон хүнсний бус бүтээгдэхүүний эзлэх хувь 0.3 пунктээр нэмэгдсэн байна.
# нийгэм# эдийн засаг# судалгаа