Хөвсгөл аймаг - Хүүхэд хөгжил судалгаа-2016

Хөвсгөл аймаг - Хүүхэд хөгжил судалгаа-2016

Гишүүнчлэл

?
Хөвсгөл аймагт зохион байгуулж явуулсан “Хүүхэд хөгжил 2016” судалгаа нь өрх, 15-49 насны эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд, 5 хүртэлх насны болон 5-17 насны хүүхдийн аймгийн төлөөлөл бүхий түүвэр судалгаа юм. “Хүүхэд хөгжил 2016” судалгааг НҮБ-ын Хүүхдийн Сан (НҮБХС)- гийн санхүү, техникийн тусламжтайгаар зохион байгуулж явууллаа. Судалгааны үр дүн нь мэдээлэл цуглуулсан хугацаа болох 2016 оны 10-12 сард хамаарна. Судалгааны үндсэн үр дүнг доорх байдлаар нэгтгэн танилцуулья.
# статистик# судалгаа