Хөдөлмөрийн зах зээлийн зарим үндсэн үзүүлэлт

Хөдөлмөрийн зах зээлийн зарим үндсэн үзүүлэлт

Гишүүнчлэл

?
Үндэсний тооцооны системийн хүрээнд авч үзвэл, эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам буюу ажиллах хүчинд тухайн цаг хугацаанд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд ажиллах хүчээ нийлүүлж байгаа ажиллагч, нийлүүлэхэд бэлэн байгаа ажилгүй иргэдийг хамруулна. Эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам буюу ажиллах хүчийг эдийн засгийн байнгын болон тухайн үеийн идэвхтэй хүн ам гэж ангилна.
# эдийн засаг# зах зээл# нийгэм