Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2016 оны танилцуулга

Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2016 оны танилцуулга

Гишүүнчлэл

?
Барааны экспорт, импортын статистикийн мэдээллийг гаргах үндсэн бүртгэл нь хилээр нэвтрүүлсэн барааны мэдээллийг агуулсан гаалийн мэдүүлэг бөгөөд гаалийн бүрдүүлэлт хийсэн эцсийн өдрөөр экспорт, импортыг америк доллараар үнэлж, статистикийн албан ёсны мэдээнд тусгаж байна. Монгол Улсын хилээр оруулсан, гаргасан барааны урсгал хөдөлгөөнийг бүртгэсэн гаалийн мэдүүлгийг Монгол Улсын хил дээрх гаалийн үндсэн нэгж, цэгүүдээс Гаалийн ерөнхий газарт төвлөрүүлэн, батлагдсан аргачлалын дагуу боловсруулж байна.
# статистик# эдийн засаг