Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны IV улирал

Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны IV улирал

Гишүүнчлэл

?
Судалгааны 2015 оны 4 дүгээр улирлын дүнгээр ажиллах хүчний оролцооны түвшин (АХОТ) улсын хэмжээнд 60.5 хувь, хотод 54.1 хувь, харин хөдөөд харьцангуй өндөр буюу 71.6 хувьтай байна. Ажиллах хүчний оролцооны түвшин хотод хөдөөгийнхөөс 17.5 пунктээр доогуур байгаа нь хот, суурин газарт сургуульд суралцагчдын хувийн жин хөдөө орон нутгийнхаас өндөр байгаатай холбоотой юм.
# бүртгэл# статистик# нийгэм