Ядуурлын дүр төрх-2016 Монгол

Ядуурлын дүр төрх-2016 Монгол

Гишүүнчлэл

?
Үндэсний хэмжээний томоохон судалгаануудын нэг бөгөөд мэдээллийн хэрэгцээ, давтамж зэргээс шалтгаалан хураангуй болон дэлгэрэнгүй гэсэн хоёр хэлбэртэйгээр хийгдэж байна. Тэгш тоотой жилүүдэд буюу хоёр жил тутам хүн амын аж байдал, ядуурлын үзүүлэлтүүдийг тооцох зорилгоор судалгааны асуулгыг амьжиргааг тодорхойлох үзүүлэлтүүдээр баяжуулан явуулж үр дүнг гаргадаг.
# эдийн засаг# нийгэм# судалгаа