Esan - Монгол улсын санхүүгийн хяналтын эдийн засаг, эрх зүйн зарим асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол улсын санхүүгийн хяналтын эдийн засаг, эрх зүйн зарим асуудал

Монгол улсын санхүүгийн хяналтын эдийн засаг, эрх зүйн зарим асуудал

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү бүтээлд Төрийн /нийтийн / санхүүгийн эрх зүйн орчин, ямар байгаа, уг салбарт явуулж байгаа үйл ажиллагаа нь төсвийн гүйцэтгэлд тавих хяналт шалгалтын бодлоготой хэрхэн уялдаж байгааг судалж, хяналт шалгалтаар илэрсэн нийтлэг зөрчил дутагдал түүнийг таслан зогсоох, шийдвэрлэх, санхүүгийн зөрчлийг захиргааны зөрчлөөс ялгах, санхүүгийн хяналт шалгалтыг бие даасан эрх зүйн хүрээнд авч үзэх талаар анализ дүн шинжилгээ хийж шийдвэрлэх арга зам, зөвлөмжийг онол, практиктай хослуулан тодорхойлохыг зорьсон болно.
# эдийн засаг# хууль# эрх зүй# улсын төсөв