Esan - Инновацийн үйл ажиллагаа болон инновацийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг бий болгох, олон улсын стандартад нийцүүлэх

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Инновацийн үйл ажиллагаа болон инновацийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг бий болгох, олон улсын стандартад нийцүүлэх

Инновацийн үйл ажиллагаа болон инновацийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг бий болгох, олон улсын стандартад нийцүүлэх

Худалдаж авах

Шинжлэх ухаан, технологийн уг төслийн хүрээнд үндэсний түвшний болон аж ахуйн нэгж, байгууллагын инновацийн идэвхжлийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг Ослогийн гарын авлага дахь зөвлөмжийн дагуу тодорхойлж, асуулга явуулах маягт, мэдээлэл боловсруулах аргачлал, арга зүйг Монголын нөхцөлд нийцүүлэн боловсруулж, төслийн гол үр дүнг энэхүү гарын авлагад эмхтгэн холбогдох төрийн байгз^ллагын албан ажилд хүртээл болгож байна.
# хөдөө аж ахуй# инноваци# гарын авлага