Геофизикийн цогцолбор арга

П.Дугараа

Геофизикийн цогцолбор арга

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
“Геофизикийн цогцолбор арга”сурах бичиг, гарын авлагыг “Ашигт малтмалын эрэл, хайгуулын геофизик” мэргэжлийн сургалтын төлөвлөгөө, хичээлийн стандартын дагуу боловсруулсан байна.
# геофизик# физик# геологийн загвар