Тэтгэврийн даатгалын сангийн орлого бүрдүүлэлтийг нэмэгдүүлэх арга зам

Р.Цэндмаа

Тэтгэврийн даатгалын сангийн орлого бүрдүүлэлтийг нэмэгдүүлэх арга зам

Гишүүнчлэл

?
Тэтгэврийн даатгалын сангийн орлого бүрдүүлэлтийн байдалд судалгаа хийж тэтгэврийн даатгалын сангийн орлого бүрдүүлэлтийг оновчтой болгох арга замыг тодорхойлох асуудлуудыг судалсан болно.
# тэтгэвэр# даатгалын сан