Монгол Улсын амьдралын даатгалын өнөөгийн байдал, цаашдын хандлага

Ө.Хулан

Монгол Улсын амьдралын даатгалын өнөөгийн байдал, цаашдын хандлага

Гишүүнчлэл

?
МУ-ын амьдралын даатгалын өнөөгийн нөхцөл байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгөх.
# Монгол улс# даатгал