Байгууллагын соёлд нөлөөлөх хүчин зүйлийн шинжилгээ
(1)

Б.Туул

Байгууллагын соёлд нөлөөлөх хүчин зүйлийн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Бизнесийн байгууллагын хүрээнд соёлыг удирдахад түүний шалтгаан, ур дагавар, нөлөөлөх хүчин зүйлсийг судлан шинжилснээр соёлыг сайжруулах арга замыг тодорхойлоход чиглэгдэнэ.
# байгууллага# соёл# хүчин зүйл