Тур операторын удирдлагад Амёб менежментийг нэвтрүүлэх боломжийн судалгаа

Б.Алтанжин

Тур операторын удирдлагад Амёб менежментийг нэвтрүүлэх боломжийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгаагаар Монголын томоохон Тур оператор болох “Жуулчин” ХХК-н удирдлагад Амёб менежментийг хэрхэн оновчтой нэвтрүүлэх арга замыг судлах, санал боловсруулахыг зорилоо.

# удирдлага# менежмент# судалгаа