Баянгол зочид буудлыг 5 одны зэрэглэлд дэвшүүлэх стратеги төлөвлөгөө

Б.Жавзандулам

Баянгол зочид буудлыг 5 одны зэрэглэлд дэвшүүлэх стратеги төлөвлөгөө

Гишүүнчлэл

?

Баянгол зочид буудлын өнөөгийн нөхцөл байдлыг үнэлж, 5 одтой зочид буудлын стандартад хүрэхэд шаардагдах хүчин зүйлсийг тодруулж, хүрэх боломжийг тодорхойлон оновчтой стратеги төлөвлөгөө боловсруулах зорилготой.

# зочид буудал # стратеги# төлөвлөгөө