Байгууллагын гүйцэтгэлийн урамшуулал ба ажиллагсдын хандлагын нөлөөлөл

Г.Ганцэцэг

Байгууллагын гүйцэтгэлийн урамшуулал ба ажиллагсдын хандлагын нөлөөлөл

Гишүүнчлэл

?
Байгууллагын гүйцэтгэлийн урамшуулал ба ажиллагчдын хандлагын нөлөөллийг М-Си-Эс группийн охин компани дээр тодорхойлох.
# байгууллага# гүйцэтгэл