Байгууллагын ажиллагчдын үнэнч байдлыг дээшлүүлэх арга зам

Б.Сувд-Эрдэнэ

Байгууллагын ажиллагчдын үнэнч байдлыг дээшлүүлэх арга зам

Гишүүнчлэл

?
Ажиллагчдын үнэнч байдал, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс, загваруудыг судлан, ажиллагчдын үнэнч байдлыг дээшлүүлэх хөтөлбөр боловсруулахад оршино.
# байгууллага# үнэнч байдал# арга зам