Байгууллага дахь сургалт

Б.Замбацэцэг

Байгууллага дахь сургалт

Гишүүнчлэл

?

Сургалт бол байгууллагын зорилгыг хэрэгжүүлэхэд ажиллагчдын чадварыг тасралтгүй хөгжүүлэх үйл явц юм. Иймээс бизнесийн байгууллагын бүх шатны менежерүүд ажилтнуудынхаа авьяас чадварыг нээн илрүүлэхэд тусалж, цаашид хөгжүүлэх нөхцөл бололцоогоор хангахад анхаарлаа чиглүүлэх нь зүйтэй. Сургалт хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх, оюуны чадавхийг нэмэгдүүлж зохих дадлага, туршлага олгох онцгой ач холбогдолтой.

# өрсөлдөх чадвар# хүний хөгжил