Ажлын байрны дарамт, стрессийн хүчин зүйлүүд, шийдэл

М.Норовсүрэн

Ажлын байрны дарамт, стрессийн хүчин зүйлүүд, шийдэл

Гишүүнчлэл

?
Сэтгүүлчдийн стресс, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тодорхойлж, ажлын байран дахь стрессийг бууруулахад чиглэсэн арга замыг боловсруулахад судалгааны ажлын зорилго оршино.
# ажлын байр# дарамт# стресс# хүчин зүйл