Аварга сургуулийн түүхэн товчоо

Аварга БТДС

Аварга сургуулийн түүхэн товчоо

Гишүүнчлэл

?
"Эрүүл биед саруул ухаан орших" сургаалийг дээдэлсэн, Дэлхийн чиг хандлага, эх орны эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн, хөрвөх мэргэжилтэй, бие даан амьдрах чадвартай хүн хүчин бэлтгэхэд зорилго оршино.
# аварга сургууль# түүхэн товчоо