Хүний нөөцийн сонгон бүрдүүлэлтэд зан төлөвт суурилсан ярилцлагын аргыг хэрэглэх нь

О.Болортуяа

Хүний нөөцийн сонгон бүрдүүлэлтэд зан төлөвт суурилсан ярилцлагын аргыг хэрэглэх нь

Гишүүнчлэл

?

Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын өнөөгийн арга хэрэгслийг судалсны үндсэн дээр зан төлөвт суурилсан ярилцлагын аргыг ашиглах боломжийг тодорхойлоход оршино. Энэхүү зорилгодоо хүрэхийн тулд дараах зорилтуудыг хэрэгжүүлнэ.

# хүний нөөц# зан төлөв# ярилцлага