Хүний нөөцийн идэвхжүүлэлтийг боловсронгуй болгох нь

Л.Туулсайхан

Хүний нөөцийн идэвхжүүлэлтийг боловсронгуй болгох нь

Гишүүнчлэл

?
Байгууллагын хүний нөөцийн идэвхжүүлэх онол аргазүйн судалгаанд тулгуурлан, байгууллагын ажилчдын идэвхжих хүчин зүйлсийг тодорхойлж, улмаар идэвхжүүлэх арга замыг оновчтой тодорхойлоход оршино.
# хүний нөөц# идэвхжүүлэлт