Хүний нөөцийн хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг тооцох нь

Н.Анхзаяа

Хүний нөөцийн хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг тооцох нь

Гишүүнчлэл

?
Байгууллагын хүний нөөцийн хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг тооцож хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх арга замыг тодорхойлох.
# хүний нөөц# хөрөнгө оруулалт