Байгууллагын хүний нөөцийн сонгон шалгаруулатын процессыг зөв оновчтой зохион байгуулах

Г.Оюунгэрэл

Байгууллагын хүний нөөцийн сонгон шалгаруулатын процессыг зөв оновчтой зохион байгуулах

Гишүүнчлэл

?
Бизнесийн байгууллагуудын хүний нөөцийн сонгон бүрдүүлэлтийн өнөөгийн байдалд харьцуулсан судалгаа хийсэний үндсэн дээр Эрдэнэт-Ус ДЦС-н хүний нөөцийн сонгон бүрдүүлэлтийг сайжруулах арга замыг тодорхойлоход оршино.
# хүний нөөц# байгууллага# процесс