Монголын гэрэл зургийн сэтгүүл зүйн өнөөгийн байдал, хөгжлийн чиг хандлага

П.Маш-Эрдэнэ

Монголын гэрэл зургийн сэтгүүл зүйн өнөөгийн байдал, хөгжлийн чиг хандлага

Гишүүнчлэл

?
Өдөр тутмын сонин болон сэтгүүлийн гэрэл зургийн өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж гэрэл зургийн эзлэх хувь , төрөл зүйлд ажиглалт хийн хувааж, гэрэл зургийн хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлохыг зорилоо.
# гэрэл зураг# сэтгүүл зүй# хандлага