Үйлчилгээний байгууллагын бүлгийн харилцаа

Ө.Төмөрсүх

Үйлчилгээний байгууллагын бүлгийн харилцаа

Гишүүнчлэл

?

Харилцааны үндсэн дээр хүний амьдрал хөгжил, дэвшилд хүрсэн гэж тодорхойлж болох юм