Төрийн захиргааны байгууллагын хүний эрхийг хангах чиг үүргийн хэрэгжилт, эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Д.Цэрэнбямба

Төрийн захиргааны байгууллагын хүний эрхийг хангах чиг үүргийн хэрэгжилт, эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, хүний эрхийн зөрчилд шинжилгээ хийх замаар, Төрийн захиргааны байгууллагаас хүний эрхийг хангах үйл ажиллагааны тулгамдсан асуудлыг тодорхойлж, эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох арга замыг судалсан болно.
# төрийн захиргаа# хүний эрх# эрх зүй