Цагдаагийн байгууллагаас хэрэглэх захиргааны урьдчилан сэргийлэх албадлагын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Б.Хавар

Цагдаагийн байгууллагаас хэрэглэх захиргааны урьдчилан сэргийлэх албадлагын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Албадлага хэмээх ойлголт нь эрх зүйн этгээдүүдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолд тодорхой хэмжээгээр халддаг бөгөөд цагдаагийн байгууллагаас хэрэгжүүлэх захиргааны урьдчилан сэргийлэх албадлага нь хууль бус аливаа үйлдэлтэй тэмцэх, нийгэмд хууль ёсыг төлөвшүүлэх замаар эрх зүйн дэг журмыг хангах үндсэн хэрэгсэл юм.
# цагдаагийн байгууллага# захиргаа# эрх зүй