Олон туйлт дэлхийн шинэ дэг журам төлөвших үйл явцын судалгаа, дүн шинжилгээ

Г.Тэмүүлэн

Олон туйлт дэлхийн шинэ дэг журам төлөвших үйл явцын судалгаа, дүн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Олон улсын харилцааны туйлууд, өнгөрсөн ба ирээдүйн чиг хандлага, дэлхийн шинэ дэг журам, их гүрнүүдийн гадаад бодлогын талаар судалж, харьцуулалт, зөв дүгнэлт хийх нь судалгааны ажлын гол зорилго оршино
# харилцаа# үйл явц# судалгаа