Бүс ба зам санаачлага дахь Монгол улсын оролцоонд хийсэн дүн шинжилгээ

А.Уянга

Бүс ба зам санаачлага дахь Монгол улсын оролцоонд хийсэн дүн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
“Бүс ба зам” санаачилгын тухай судалгаа хийж, улсуудын байр суурийг судлан, тус маршрутад Монгол Улсын оролцоонд SWOT үнэлгээ хийх нь энэхүү судалгааны ажлын зорилго оршино.
# бүс ба зам# үнэлгээ