Бүс ба зам хөтөлбөр дэх монгол улсын оролцоо (сорилт ба боломж)

Б.Хулан

Бүс ба зам хөтөлбөр дэх монгол улсын оролцоо (сорилт ба боломж)

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь БНХАУ-ын Бүс ба зам хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, цаашдын чиг хандлагыг судлах бөгөөд тэр дундаа энэхүү хөтөлбөр дэх Монгол Улсын оролцоо, торгоны замын бүтээн байгуулалтанд уялдуулсан төслийн хэрэгжилтэнд дүн шинжилгээ хийн нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх нөлөө, тулгамдаж буй асуудал , сорилт , боломжуудыг нээн илрүүлэхэд оршино.
# бүс ба зам# оролцоо