Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээний зарим асуудал

Б.Энхнаран

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээний зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
“Монгол” хүн атлаа бичигдээгүй ёс зүйн хэм хэмжээ битгий хэл төрийн хууль тогтоомжоор тогтоосон ёс зүйн горим, журмыг зөрчиж эрх мэдэлтнүүд дундаа өөр нэг “дурын” нийгэм байгуулаад байгааг хязгаарлах, хянах, хэрхэн таслан зогсоох арга замыг эрэлхийлэх үүднээс энэхүү сэдвийг сонгон судалсан болно.
# төрийн албан хаагч# ёс зүй