Монгол Улсын цагдаагийн байгууллагын захиргааны үйл ажиллагааны мөн чанар, зарчмын хэрэгжилт

Б.Отгонцэцэг

Монгол Улсын цагдаагийн байгууллагын захиргааны үйл ажиллагааны мөн чанар, зарчмын хэрэгжилт

Гишүүнчлэл

?
Цагдаагийн байгууллагын захиргааны үйл ажиллагааны мөн чанар, агуулга, түүний захиргааны болон цагдаагийн эрх зүйн ном зохиол, хууль тогтоомжинд тусгагдсан байдал, тэр нь амьдрал практикт хэрхэн хэрэгжиж буй зэргийг судласан болно.
# цагдаагийн байгууллага# захиргаа