Цагдаагийн албан хаагчийн сахилгын зөрчил, хариуцлагын зарим асуудал

Н.Болд

Цагдаагийн албан хаагчийн сахилгын зөрчил, хариуцлагын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын зөрчил, хариуцлагыг тогтоосон нэлээд хэдэн дүрэм, заавар байдаг боловч сүүлийн жилүүдэд цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын зөрчил хариуцлагыг цагдаагийн албаны тухай хууль, цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм, цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын дүрмүүдийг төдийлөн оновчтой хэрэглэж чадахгүй байгаа асуудлыг судалсан болно.
# цагдаагийн албан хаагч# сахилга зөрчил# эрх зүй