Цагдаагийн албан хаагчдын эрх зүйн зохицуулалт, түүний онцлог

Д.Минсэл

Цагдаагийн албан хаагчдын эрх зүйн зохицуулалт, түүний онцлог

Гишүүнчлэл

?
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн нь алба хаагчдын идэвхи санаачлага, ажлын үр бүтээлтэй салшгүй холбоотой бөгөөд алба хаагчдын ажлын үр дүн нь тэдний ажиллах баталгааг хууль эрх зүйн хүрээнд хэр бүрэн тусгаж өгснөөс хамаарна гэж үзэж байгаа юм.
# эрх зүй