Орон нутгийн сонгуулийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудлыг боловсронгуй болгох нь

П.Бадамсүрэн

Орон нутгийн сонгуулийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудлыг боловсронгуй болгох нь

Гишүүнчлэл

?
Сонгуулийн хууль тогтоомжийг зөрчсөнөөс үүдэн гарсан хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэхэд гарч буй бэрхшээлийг илрүүлэн гаргах, цаашид маргаан шийдвэрлэх ажиллагааг боловсронгуй болгох, гадаадын зарим улс орнуудын сонгуулийн үйл ажиллагааны онцлогыг судалж өөрийн улс орны хууль тогтоомжинд тусгах, сонгуулийн үйл ажиллагаа ил тод, үр нөлөөтэй болгох эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудлыг боловсронгуй болгох зэргийг судалсан болно.
# орон нутаг# сонгууль# эрх зүй