Орон нутгийн төсвийн орлого бүрдүүлэлтийг сайжруулах нь

Н.Саруул

Орон нутгийн төсвийн орлого бүрдүүлэлтийг сайжруулах нь

Гишүүнчлэл

?
Орон нутгийн төсвийн эх үүсвэр, орлого бүрдүүлэлт, эрх зүйн үндсийг судалсны үндсэн дээр Баянхонгор аймгийн орон нутгийн төсвийн орлого бүрдүүлэлтийн өнөөгийн байдал, мөн гадаад орнуудын орон нутгийн төсвийн орлого бүрдүүлэлтийн туршлага зэргийг судалж, орон нутгийн төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх боломж, арга замыг тодорхойлох зэргийг судалсан болно.
# орон нутаг# төсөв# орлого