Уламжлалт зарим жоруудын уушгины сурфактантын тогтворт чанарт үзүүлэх нөлөө болон антиоксидант идэвхийн хоорондох шүтэлцээ

Д.Мөнхцэцэг

Уламжлалт зарим жоруудын уушгины сурфактантын тогтворт чанарт үзүүлэх нөлөө болон антиоксидант идэвхийн хоорондох шүтэлцээ

Гишүүнчлэл

?

Уламжлалт анагаах ухаанд уушгины халуун болон халуун нь нуугдаж хуучирсныг арилгах, ханиахыг зогсоох, өгөр цэрийг татах, амьсгааг уужруулах зорилгоор хэрэглэдэг сэрүүн, тэгш чанартай сороол-4, дарву-5, үзэм-7 зэрэг нийлмэл жоруудын уушгины сурфактантын тогтворт чанарт үзүүлэх нөлөөг тэдгээрийн антиоксидант идэвхтэй холбон судлах ерөнхий зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг тавилаа.

# анагаах ухаан# судалгаа