Яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд тогтоогдоогүй гэмт хэргийг илрүүлэх ажиллагаанд анхаарах асуудлууд

Л.Гансүх

Яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд тогтоогдоогүй гэмт хэргийг илрүүлэх ажиллагаанд анхаарах асуудлууд

Гишүүнчлэл

?
Яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд тогтоогдоогүй гэмт хэргийг илрүүлэхээр явуулах хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, гүйцэтгэх ажлын үйл ажиллагааны чиглэлийн эхлэлт нь сэжиглэл дэвшүүлэх явдал юм. Сэжиглэл гэдэг бол гэмт хэргийн байдлуудыг урьдчилан багцаалсан дүгнэлт юм.
# яллагдагч# гэмт хэрэг# эрх зүй