Төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн ойлголт, шинж
(1)

Х.Ганболд

Төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн ойлголт, шинж

Гишүүнчлэл

?
Төрөөс төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай, хэмнэлттэй зарцуулах зорилгын хүрээнд төсвийн байгууллагын удирдпага санхүүжилтийн тухай хууль батлагдан гарсан бөгөөд уг хуулийн үзэл баримтлал нь төсвийн ерөнхийлөн захирагч албан хаагчдын хооронд гэрээ байгуулах замаар ажлыг үр дүнгээр тооцох болсон явдал юм. Өөрөөр хэлбэл төсвийн хөрөнгийг хэмнэх, зөвхөн үр дүнд хүрэх зүйлд зарцуулах явдал мөн.
# төсөв# эрх зүй