Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэргийн криминологийн зарим асуудал

Ц.Мөнхжаргал

Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэргийн криминологийн зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийн ойлголт, түүний бүрэлдэхүүн хэсэг нь онол арга зүйн түвшинд одоо үед ямар байдалтай байгааг, түүнийг хэрхэн судалж ирснийг тодорхойлж, болгоомжгүй, гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл онцлогийг тодорхойлох явдал юм.
# тээврийн хэрэгсэл# аюулгүй байдал