Танхайрах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

М.Ганбилэг

Танхайрах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Эрүүгийн хуулийн хэм хэмжээг зөв ойлгож танин мэдэхээс эхэлдэг хуулийн хэм хэмжээг зөв хэрэглэх ажиллагаа практикт хэвших нь хууль дээдлэх, биелэгдэх ажиллагааны анхдагч үндэс болдог учираас түүний эрх зүйн шинжлэх ухааны үндэсийг тодорхойлох асуудлуудыг судалсан болно.
# эрх зүй# гэмт хэрэг# хууль