Субъектын сэтгэл санааны байдал эрүүгийн хариуцлагад нөлөөлөх нь

Ч.Алтанзул

Субъектын сэтгэл санааны байдал эрүүгийн хариуцлагад нөлөөлөх нь

Гишүүнчлэл

?
Гэмт этгээдийн өөрийн үйлдсэн нийгэмд аюултай үйлдэл, эс үйлдэхүй, түүний улмаас учирсан хор уршигт хэрхэн ухамсарлаж хандсан сэтгэхүйн дотоод харьцааг тодорхойлох субъектив шинжүүдийн нийлбэр юм.
# субъект# сэтгэл санаа