Стратегийн өмгөөллийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

М.Алтанзаяа

Стратегийн өмгөөллийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Хүний эрхийн үр дүнтэй нөлөөллийн ажиллагааг хэрэгжүүлэх түүний дотор үндэсний болон олон улсын механизмыг ашиглан олон нийтийн зөрчигдсөн эрх ашгийг сэргээн хамгаалах стратегийн өмгөөллийг Монгол Улсад дэлгэрүүлэх асуудлуудыг судалсан болно.
# стратеги# өмгөөлөл# эрх зүй