Шүүхээс хүний эрхийг хамгаалах үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Г.Баттогтох

Шүүхээс хүний эрхийг хамгаалах үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Шүүхийн шударга, ил тод, нээлттэй байдпын төлөвшилтийг онолын болон хэсэгчилсэн судалгааны хүрээнд судалж үр дүнг нэгтгэн тулгамдсан зарим асуудлыг шийдвэрлэхэд санал нэмэрлэх зорилгоор шүүх хүний эрхийн хамгааллын механизм болох утгаар нь авч үзсэн болно.
# шүүх# эрх зүй# хүний эрх