Өмчийн эрхийн хязгаарлалтын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Г.Болдбаатар

Өмчийн эрхийн хязгаарлалтын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Өмчлөгч хийгээд нийгэм хоорондын эд хөрөнгийн ашиг сонирхол тэнцвэрийг хангах тогтолцоог бий болгоход дэмжлэг узүүлж, тухайн харилцаанд оролцогч талуудын эрх, аши「 сонирхлыг тэнцвэржүулэх нөгөө талаас өмчлөгч болон нийгэм хоорондын балансыг зөв зохистой буюу тэнцвэрийг нь хэрхэн бий болгох, өмчлөх эрхийн хязгаарлалтыг ямар хэмжээнд авч узэж тэнцвэржүүлэх асуудлыг харицуулалт хийж, цаашид Монгол улсын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, төрийн бодлого боловсруулахад хууль тогтмоомжийг чанд сахин биелүүлэх үндэслэл бүхий санал дэвшүүлэхийн зэрэгцээ өмчийн эрхийн хязгаарлалтын талаар судалсан болно.
# өмчийн эрх# эрх зүй# өмч