Насанд хүрээгүй гэрч, хохирогчийн эрх зүйн байдлын зарим асуудал

Д.Мөнгөнтуул

Насанд хүрээгүй гэрч, хохирогчийн эрх зүйн байдлын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Насанд хүрээгүй гэрч, хохирогч хүүхдийн эрх зүйн байдал, эрх, хууль ёсыг хангах, зөрчигдсөн эрхийг нөхөн сэргээх асуудлыг боловсронгуй болгоход оршино. Тавигдах зорилго нь тухай судалгааны зарим зорилтуудаар улам нарийвчлагдаж, түүнийг шийдвэрлэх нь тухайн ажлын агуулгыг бүрдүүлнэ.
# эрх зүй# хууль