Монгол улсын шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүйн уламжлал, шинэчлэл

Н.Батсүх

Монгол улсын шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүйн уламжлал, шинэчлэл

Гишүүнчлэл

?
Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх эрх зүйн нийгмийн өвөрмөц харилцааг зохицуулдаг, ял эдлэгсдийн эрх , эрх чөлөөг зөвхөн хууль тогтоомжд зааснаар хязгаарладаг, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг сайн дураараа биелүүлээгүй тохиолдолд албадлага хэрэглэдэг зэрэг онцлогуудыг харгалзан энэхүү сэдвийг судласан болно.
# монгол улс# шүүх# эрх зүй