Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэж буй олон улсын эрх зүйн орчин, чиг хандлага

Ц.Мөнхтуяа

Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэж буй олон улсын эрх зүйн орчин, чиг хандлага

Гишүүнчлэл

?
Хар тамхи, мансууруулах бодисын хэрэглээний учир шалтгаан, мөн чанар, тархалт, хууль бус эргэлттэй тэмцэж буй байдал, онцлог зэргийг онол арга зүйн хувьд таньж мэдсэнээр энэ төрлийн гэмт хэрэгт явуулах эрүүгийн эрх зүйн тэмцэл, бодлого, хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох арга замыг судалсан болно.
# хууль# эрх зүй