Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Иргэний шүүхээс гаргасан эрх зүйн актыг гүйцэтгэх ажиллагаа

Э.Золбаяр

Иргэний шүүхээс гаргасан эрх зүйн актыг гүйцэтгэх ажиллагаа

Гишүүнчлэл

?
Иргэний хэргийн Шүүхээс гаргасан эрхзүйн актын гүйцэтгэх ажиллагааг явуулж буй өнөөгийн байдал түүнд хийсэн дүн шинжилгээг үндэслэн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд тулгамдаж буй бэрхшээлтэй асуудал түүнийг даван туулах арга замыг олж нээн илрүүлэх улмаар Иргэний хэргийн шүүхээс гаргасан эрх зүйн актын гүйцэтгэх ажиллагаа тэр дундаа төлбөр төлөгч хуулийн этгээдээс төлбөр гаргуулах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгоход энэхүү судалгааны ажпын зорилго оршино
# шүүх# эрх зүшй